Leerlingenparticipatie

Binnen KC Willem Eggert werken we met 'De Vreedzame School'. Dit is een programma dat streeft naar een democratische gemeenschap waar leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen en conflicten zonder geweld oplossen. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school.

Mediatoren
Binnen KC Willem Eggert leiden we jaarlijks een grote groep leerling mediatoren op die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze democratische samenleving. Het kindcentrum fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. 

Groepsvergadering
Het inzetten van groepsvergaderingen is een vorm van overleg die we inzetten om de groep en het kindcentrum een oefenplaats voor democratie te laten zijn. De groepsvergadering is een democratische vergadering waarin de kinderen gezamenlijk besluiten nemen over onderwerpen die hen aangaan en waarin zij een stem hebben. De groepsvergadering is de plek waar de stem van de kinderen gewaarborgd is. Door een vaste structuur en werkwijze in alle groepen is de groepsvergadering het 'democratisch hart' van de school. 

Leerlingenraad
Binnen KC Willem Eggert vinden we het belangrijk dat leerlingen een stem hebben. We willen graag weten wat er speelt en leeft onder kinderen om tegemoet te kunnen  komen aan hun wensen. We hebben een leerlingenraad opgericht welke bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de groepen 5 t/m 8 en geleid wordt door Linda Hanraads, directeur van KC Willem Eggert. 

De kinderen uit de leerlingenraad voorzien het team van KC Willem Eggert van advies m.b.t. organisatorische en onderwijskundige zaken. Wanneer er zaken zijn die niet goed verlopen, wordt dit besproken en wordt er een verbeterplan opgesteld. Ook worden eigen initiatieven van de leerlingenraad besproken, uitgewerkt en voorgelegd aan de directie. 

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!