Ons team


Binnen het Kindcentrum werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ondersteuners op professionele wijze samen aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Ons team is opgebouwd uit:
 • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de onderwijsgroep. Hier verstaan wij onder: lesgeven, begeleiden en coachen van kinderen gedurende hun cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkrachten staan in dialoog met ouders over de ontwikkelingen van hun kind. Daarnaast dragen zij bij aan schoolontwikkelingen door deel te nemen aan werkgroepen, overleggen, nascholingsbijeenkomsten en activiteiten ten behoeve van de school. 
 • Pedagogisch medewerkers opvang: zijn verantwoordelijke voor de gang van zaken in de opvanggroepen. Zij begeleiden en coachen de kinderen gedurende de periode dat zij de opvang bezoeken. 
 • Pedagogisch medewerkers als leerkrachtondersteuners: zijn verantwoordelijk voor ondersteunende taken in de groep en worden ingezet als begeleiders in het onderwijsleerproces van kinderen. Zij hebben minimaal een opleiding tot onderwijsassistent afgerond en hebben ambities m.b.t. het uitvoeren van lesgevende taken. 
 • Intern begeleider: Is onderdeel van het managementadviesteam en houdt zich bezig met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van zorgbeleid binnen het kindcentrum en de begeleiding van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De intern begeleider bereidt de uitvoering van beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorg en houdt leerkrachten hiervan op de hoogte. Tegelijkertijd coördineert de intern begeleider de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Zij coacht en informeert leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het opstellen en uitvoeren van (groeps-) plannen. Zij is aanspreekpunt voor ouders en directie en geeft leiding aan groeps- en leerlingbesprekingen.
 • Unitcoördinatoren: Zijn onderdeel van het managementadviesteam en hebben een belangrijk rol m.b.t. de ontwikkelingen binnen het kindcentrum. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen hun afdeling, de verbinding tussen de verschillende afdelingen en de verbinding tussen team & directie. Binnen KC Willem Eggert zijn drie unitcoördinatoren werkzaam:
  •         Unitcoördinator opvang:          opvang & peuters 
  •         Unitcoördinator onderbouw:    groep 1 t/m 4
  •         Unitcoördinator bovenbouw:    groep 5 t/m 8 
 • ICT coördinator: Coördineert het ICT onderwijs binnen het kindcentrum. Daarbij is zij een belangrijke schakel in het implementeren van de doorgaande ICT leerlijn. Hierbij staat centraal dat de leerlingen begeleid worden in diverse vaardigheden in de uitdagende digitale wereld. Tevens begeleidt zij het team in het toepassen van alle mogelijkheden binnen ons bestaande onderwijs. 
 • Vakdocent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen het kindcentrum. Hij verzorgt jaarlijks de motorische remedial teaching screening. Leerlingen laten aan de hand van oefeningen hun motorische vaardigheden zien. Na het in kaart brengen worden in het bewegingsonderwijs specifieke oefeningen toegevoegd om bepaalde vaardigheden te verstevigen. 
 • Managementassistent: is verantwoordelijk voor ondersteunende taken voor directie en administratieve taken voor de intern begeleider, ICT coördinator en leerkrachten.
 • Conciërge: is verantwoordelijk voor praktische ondersteunende taken voor het hele KC team en telefonisch contact met ouders en externen. 
 • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en welzijn van iedereen die bij het kindcentrum betrokken is. 
 • Stagiairs & stagiaires: Kindcentrum Willem Eggert is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij MBO en HBO studenten een opleidingsplek bieden. Zij functioneren onder verantwoordelijkheid van onze medewerkers binnen het kindcentrum. Studenten overleggen niet met ouders. 
 • Directeur in opleiding: Als opleidingsschool bieden wij ook aan toekomstig schoolleiders een opleidingsplek aan. De directeur in opleiding loopt twee dagen per week mee met de directie van KC Willem Eggert en voert onder supervisie van de directeur directietaken uit. 
 • School maatschappelijk werker: Onze SMW is vanuit de gemeente voor een paar uur verbonden aan ons kindcentrum en ondersteunt de school, ouders en kinderen waar nodig. Via deze link stelt onze SMW zich voor. 
  
 

Medewerkers aan het woord

Collega's opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!